Sökning: "Sofie Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Sofie Jonsson.

 1. 1. Tredjepartsleanlogistik - Minimera slöserier hos ett tredjepartslogistikföretag : En fallstudie vid Reach Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Johansson; Maria Wedin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på att logistikprocesserna ska vara effektiva vilket har resulterat i en ökad tredjepartslogistikmarknad då företag måste fokusera på sin kärnverksamhet. Den växande marknaden har lett till stor konkurrens bland tredjeparslogistikverksamheter, vilket har resulterat i små vinstmarginaler inom branschen. LÄS MER

 2. 2. Att leva med endometrios : En kvantitativ litteraturöversikt av påverkan på livskvaliteten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Jonasson; Sofie Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; fysisk hälsa; litteraturstudie; livskvalitet; psykisk hälsa; sociala relationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Psykologers upplevelser av terapeutisk kunskap för egen stresshantering : En tolkande fenomenologisk studie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ann-Sofie Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Self-practice; self-reflection; therapeutic knowledge; work-related stress;

  Sammanfattning : Psychologist’s experiences of using therapeutic knowledge in dealing with stress and psychological workload   Psychologists help humans dealing with psychological ill-health. In doing this, they risk workrelated ill-health themselves. Hence further research is important to preserve health and wellbeing for this occupation. LÄS MER

 4. 4. Vad kan begränsa utomhuspedagogiken i verksamheten? : -Åtta lärares erfarenheter, inställningar och uppfattningar om utomhuspedagogik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Nordlund; Ulrika Jonsson; [2018]
  Nyckelord :hinder; minimeras; utomhusmiljön; utomhuspedagogik.;

  Sammanfattning : Forskningen tyder på att det är fördelaktigt med utomhuspedagogik på många vis för eleverna. Men som vi uppmärksammat så har flertalet lärare oftast sin undervisning inomhus och utnyttjar inte utomhusmiljöns potential för att stärka upp teorin med praktik. LÄS MER

 5. 5. ”Ingen vill ha en riddare med lös ammunition” : En komparativ kritisk diskursanalys om representationen av karriärmän och karriärkvinnor i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Jonsson; Sofie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Career; competence; critical discourse analysis; gender; representation; Swedish media; Karriär; kompetens; kritisk diskursanalys; genus; representation; svensk media;

  Sammanfattning : Denna jämförande studie ser på hur karriärmän och karriärkvinnor och deras kompetens konstrueras i svensk media. Analysmaterialet består av åtta artiklar från tidningen Karriär. Studiens syfte är att undersöka hur karriärkvinnor och karriärmän representeras och hur deras kompetens konstrueras i svensk media. LÄS MER