Sökning: "Sofie Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sofie Jonsson.

 1. 1. Tredjepartsleanlogistik - Minimera slöserier hos ett tredjepartslogistikföretag : En fallstudie vid Reach Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Johansson; Maria Wedin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på att logistikprocesserna ska vara effektiva vilket har resulterat i en ökad tredjepartslogistikmarknad då företag måste fokusera på sin kärnverksamhet. Den växande marknaden har lett till stor konkurrens bland tredjeparslogistikverksamheter, vilket har resulterat i små vinstmarginaler inom branschen. LÄS MER

 2. 2. Vad kan begränsa utomhuspedagogiken i verksamheten? : -Åtta lärares erfarenheter, inställningar och uppfattningar om utomhuspedagogik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Nordlund; Ulrika Jonsson; [2018]
  Nyckelord :hinder; minimeras; utomhusmiljön; utomhuspedagogik.;

  Sammanfattning : Forskningen tyder på att det är fördelaktigt med utomhuspedagogik på många vis för eleverna. Men som vi uppmärksammat så har flertalet lärare oftast sin undervisning inomhus och utnyttjar inte utomhusmiljöns potential för att stärka upp teorin med praktik. LÄS MER

 3. 3. ”Ingen vill ha en riddare med lös ammunition” : En komparativ kritisk diskursanalys om representationen av karriärmän och karriärkvinnor i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Jonsson; Sofie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Career; competence; critical discourse analysis; gender; representation; Swedish media; Karriär; kompetens; kritisk diskursanalys; genus; representation; svensk media;

  Sammanfattning : Denna jämförande studie ser på hur karriärmän och karriärkvinnor och deras kompetens konstrueras i svensk media. Analysmaterialet består av åtta artiklar från tidningen Karriär. Studiens syfte är att undersöka hur karriärkvinnor och karriärmän representeras och hur deras kompetens konstrueras i svensk media. LÄS MER

 4. 4. Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Strategi och ekonomistyrning i småföretag : en fallstudie av Gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Engelbrektsson; Sofie Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Strategy; management control systems; communication; small enterprises; growth; Strategisk ekonomistyrning; småföretag; strategi; kommunikation; gasellföretag;

  Sammanfattning : Misslyckandegraden för småföretag är hög och endast 10 till 15 procent är växande samtidigt som småföretagen ses som räddningen för landets ekonomi. Småföretag befinner sig ofta i en osäker omgivning och flera studier visar att småföretag arbetar reaktivt och därför inte upptäcker problemen förrän skadan är skedd. LÄS MER