Sökning: "Sofie Kilsgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Kilsgård.

  1. 1. Faktorer som påverkar tillväxt hos kalvar under mjölkutfodringsperioden

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Författare :Sofie Kilsgård; [2015]
    Nyckelord :kalvar; tillväxt; utfodring; sugbeteende; inhysning;

    Sammanfattning : Kalvar har en viktig roll i mjölkproduktionen då de är framtidens rekrytering och därför är det viktigt att de får en bra start tidigt i livet. Syftet med detta arbete är att redogöra för hur kalvar ska födas upp, med avseende på inhysning och tillväxt, för att sedan bli producerande mjölkkor. LÄS MER