Sökning: "Sofie Lahtinen Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Lahtinen Carlsson.

  1. 1. DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Sofie Lahtinen Carlsson; [2020-09-18]
    Nyckelord :Ridsport; Hästar; Ridsports EM; Ryttare; Tidningen Ridsport; Framing; Hegemoni; Genus; Semiotik; Dagordningsteorin; Sportjournalistik;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiseradmedia.Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, HegemoniskkvinnlighetMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. LÄS MER