Sökning: "Sofie Larsson Schill"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Larsson Schill.

 1. 1. Implementeringen av K3 : En standardisering av redovisningens regelverk

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sevinc Selek; Sofie Larsson Schill; [2014]
  Nyckelord :K3; ifrs for SME; ifrs; regelverk; redovisning; revision;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka implementeringen av det nya regelverket, K3 som en standardisering av redovisningsreglerna, både internationellt och nationellt. K-projektet påbörjades år 2004, då BFN beslutade om att ändra inriktning på sin normgivning. LÄS MER

 2. 2. Svenska börsbolags redovisning av pensionsskulder enligt IAS 19 : Finanskrisens påverkan pådiskonteringsräntan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alex Kaskikallio; Sofie Larsson Schill; [2012]
  Nyckelord :Pensionsskulder; diskonteringsränta; IAS 19; accounting chioce; accounting disclosure; earnings management; god redovisningssed; rättvisande bild;

  Sammanfattning : Inledning: Enligt IAS 19 ska diskonteringsräntan för bestämmande av pensionsskulden bestämmas utifrån räntan på företagsobligationer. Om det saknas en fungerande marknad för företagsobligationer ska räntan på statsobligationer användas. LÄS MER