Sökning: "Sofie Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Sofie Lundgren.

 1. 1. Is sharing caring? An analysis of the VAT treatment of certain sharing platforms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Lundgren; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; delningsekonomi; sharing economy; VAT; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framfart har inneburit stora positiva effekter på marknaden, genom att bl.a. skapa nya arbetstillfällen och öka konkurrenskraften på marknaden. Det har samtidigt blivit tydligt att traditionell lagstiftning inte helt täcker denna nya affärsmodell och dess aktörer. LÄS MER

 2. 2. Transinkludering i praktiken : En undersökande intervjustudie hur verksamheter inom socialt arbete bemöter transpersoner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Lundgren; Ann-Sofie Nordberg; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Transgender people; Queer theory; Recoginition theory; Social work; Vignette method; Bemötande; Erkännandeteori; Vinjettmetod; Transpersoner; Queerteori; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim for this study was to investigate how social workers perceive that they are responding to clients who define themselves as transgender. The study has a qualitative basis with six semistructured interviews based on an elaborated vignette method. LÄS MER

 3. 3. Gifta barn - En studie av det förstärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap i relation till barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Lundgren; [2017]
  Nyckelord :barnets bästa; tvångsäktenskap; barnäktenskap; äktenskap; familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2010 beslutade regeringen att lagstiftningen avseende barn- och tvångsäktenskap krävde översyn och skärpning. Beslutet fattades mot bakgrund av uppgifter som Ungdomsstyrelsen lade fram 2009. LÄS MER

 4. 4. Att vårda under rädsla : - En litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nadja Baradaran; Sofie Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Nursing staff; Psychiatry; Threat and violence; Correlated violence; Vårdpersonal; Psykiatri; Hot och våld; Arbetsrelaterad våld;

  Sammanfattning : Titel: Att vårda under rädsla- en litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård. Bakgrund: Rapporter visar att hot och våld är vanligt förekommande inom vård och omsorg. LÄS MER

 5. 5. Rörelseasymmetrier hos hästar i trav – en biologisk variation eller hälta?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Lundgren; [2014]
  Nyckelord :Rörelseasymmetrier; NSAID; hästar; underlag;

  Sammanfattning : Tidigare studier har funnit att hästar som ansetts ohalta av sina ägare och fungerat väl i träning och tävling har haft ett rörelsemönster som vid en objektiv mätning med ”Lameness Locator” har överstigit gränsvärdena för vad systemet klassar som en rörelseasymmetri. Dessa asymmetrier har varit i samma storleksgrad som hos hästar som utreds för lindrig hälta på klinik. LÄS MER