Sökning: "Sofie Luvö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Luvö.

  1. 1. Intuition - Begreppsanalys och tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patient med postoperativ smärta

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Annika Arthursson; Sofie Luvö; [2017]
    Nyckelord :intuition; begreppsanalys; förtrogenhetskunskap; postoperativ smärta; beslutsfattande; bedömning; klinisk blick; expert;

    Sammanfattning : Intuition som begrepp används vanligtvis inte inom vårdvetenskaplig forskning i Sverige, men används internationellt såväl inom vårdvetenskap som inom annan forskning. Studiens syfte är att tydliggöra begreppet intuition och beskriva begreppets tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patienter med postoperativ smärta. LÄS MER