Sökning: "Sofie Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Sofie Olsson.

 1. 1. Strategisk kompetensförsörjning : En studie om hur offentliga och privata organisationer arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ebba Rosberg; Sofie Ahlgren Olsson; [2022]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; strategiskt arbete; rekrytering; Employer brandingsprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur organisationer arbetar med strategisk kompetensförsörjning. Vidare syftar studien till att finna likheter och skillnader mellan offentliga respektive privata organisationers arbete med kompetensförsörjningsprocessen. Studien genomfördes med sex intervjuer, tre inom vardera sektor. LÄS MER

 2. 2. Personalomsättning inom revisionsbranschen : En kvalitativ intervjustudie om personalomsättningen för små och medelstora revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Olsson; Nina Avdijevski; [2022]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; career change; job satisfaction; perceptions of the audit profession; turnover intentions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien fokuserar på personalomsättningen i små och medelstora revisionsbyråer. Den fokuserar också på vilka anledningar det finns till att vissa revisorer arbetar kvar medan andra slutar inom revisionsbyråerna. LÄS MER

 3. 3. Inkludering och undervisning av nyanlända elever i religionsämnet : en intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofie Olsson; [2022]
  Nyckelord :Nyanlända; Religionsdidaktik; Likvärdighet;

  Sammanfattning : De senaste årens stora flyktingvågor har en stor påverkan på skolan och idag har många skolor samt lärare erfarenheter av att ta emot nyanlända elever. Dessa elever kommer från olika länder med olika kulturer, religioner och utbildningssystem. LÄS MER

 4. 4. "Finns det inte personal går inte verksamheten runt. Fixar inte jag det så fixar ingen annan det heller” : En kvalitativ undersökning om tillgänglighetens påverkan på bemanningsansvarigas livspussel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Olsson; Sofie Berlin; [2022]
  Nyckelord :Work-life balance; Tillgänglighet; Gränslöst arbete; Krav-kontroll-stöd; Effort-reward; Bemanningsansvar;

  Sammanfattning : Vi kommer i denna uppsats presentera olika teoretiska utgångspunkter för att analysera hurtillgänglighet påverkar möjligheterna till balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Våra primärateoretiska utgångspunkter är Work-life balance, Gränslöst arbete och Tillgänglighet. LÄS MER

 5. 5. "Vill man komma framåt är det liksom bara att hojta till" : En studie om hur delaktighet, motivation och intern kommunikation kan ses som viktiga delar av en organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Olsson Sofie; Cornelia Moe; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; Participation; Motivation; Internal communication; Organisationskultur; Delaktighet; Motivation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie som genomförd på en organisation med cirka 30 anställda. Studien bygger på kvalitativ forskning i form av nio intervjuer med olika medarbetare inom organisationen samt en dokumentanalys av organisationens personalhandbok och verksamhetsregler. LÄS MER