Sökning: "Sofie Onsgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Onsgård.

  1. 1. Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet: Aggressiv skatteplanering och CSR : En kvantitativ studie på 883 globala företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Katarina Nordin; Sofie Onsgård; [2019]
    Nyckelord :CSR; aggressiv skatteplanering; kvinnliga styrelseledamöter; kritisk massa;

    Sammanfattning : Titel: Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet:Aggressiv skatteplanering och CSR -  En kvantitativ studie på 883 globala företag Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Katarina Nordin & Sofie Onsgård Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019-Januari Syfte: Det finns ett ökat krav på att företagen ska CSR- rapportera och det har därmed blivit viktigt för företagen att investera inom CSR (corporate social responsibility). Det finns tidigare studier som pekar på att företag som utför aggressiv skatteplanering går emot det CSR står för, då skattepengarna går till företagen istället för att gå till samhällsutveckling och att det därmed skulle föreligga ett negativt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. LÄS MER