Sökning: "Sofie Paulsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofie Paulsson.

 1. 1. “Den största boven och förgriparen i det här är TV4-ledningen” - En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Luhnevåg; Sofie Paulsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :Kriskommunikation; kriskommunikationsstrategi; TV4;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka strategier TV4 använt sig av i sin kriskommunikation i samband med att en medarbetare anklagats för sexuella trakasserier.Teori: Situational Crisis Communication Theory, Retorisk ArenaMetod: Textanalytisk metodMaterial: 13 texter publicerade mellan den 13 oktober 2017 och 23 november 2017 undersöks. LÄS MER

 2. 2. Ett självklart offer? En intervjustudie av myndigheters samverkan gällande barn som bevittnat våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Paulsson; Sofie Bennert; [2014]
  Nyckelord :domestic violence; victim; Cooperation; barn som bevittnat våld; våld i nära relation; samverkan; offer; children who has witnessed violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker samverkansprocessen mellan Socialtjänst, Polis- och Åklagarmyndighet i deras arbete med barn som bevittnat våld i nära relationer. Syftet är att skildra och problematisera samverkan beträffande barn som bevittnat våld och deras eventuella möjlighet till att uppnå status som offer. LÄS MER

 3. 3. Patienters behov av stöd i samband med hjärtrehabilitering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Dreijer; Sofie Paulsson; [2010]
  Nyckelord :Experience; Myocardial infarction; Patient; Rehabilitation; Social support; Hjärtinfarkt; Patient; Rehabilitering; Socialt stöd; Upplevelse;

  Sammanfattning : Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär psykisk och fysisk påfrestning för patienten, och efterföljande hjärtrehabilitering ställer krav på livsstilsförändringar. Stödet från vårdpersonal och socialt nätverk har betydelse för patientens förmåga att hantera sjukdomen och dess konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. I krisens spår : Hur organisationer kan vända kris till kompetens

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ninnie Adrian; Sofie Paulsson; [2008]
  Nyckelord :crisis management; crises; crisis handling; crisis plan; tour-operators; learning organization; organizational competence; human capital; structural capital; crisis management; kriser; krishantering; krisplaner; krishantering; researrangörer; lärande organisation; organisatorisk kompetens; humankapital; strukturkapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I dagens samhälle är det inte längre frågan om en organisation kommer drabbas av kris, utan frågan är snarare när och hur väl förberedd organisationen är för att kunna hantera den. Tsunamin som inträffade annandag jul 2004 var en kris av tidigare sällan skådat slag, den drabbade det svenska samhället i allmänhet och resebranschen i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors upplevelser av abort

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lena Broberg; Sofie Johansson; Katarina Paulsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: How a young woman approaches an abortion and how she handles its emotional impact is influenced by many factors. Mixed emotions about terminating a pregnancy are common to women of all backgrounds and circumstances. Aim: To illuminate young women´s experiences of abortions. LÄS MER