Sökning: "Sofie Paulsson"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden Sofie Paulsson.

  1. 6. Panelen för övervakning av finansiell rapportering - Dess roll och legitimitet -

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofie Forsman; Susanne Nilsson; Fredrik Paulsson; [2004]
    Nyckelord :enkätundersökning; legitimitet; tillsyn; övervakning; Övervakningspanelen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka vad noterade företag anser om Övervakningspanelens roll och arbete samt dess funktion att kontrollera att tillämplig redovisningslagstiftning och god redovisningssed efterföljs i de finansiella rapporterna. Utifrån detta ska vi undersöka om Övervakningspanelens arbete anses vara legitimt. LÄS MER