Sökning: "Sofie Rundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Rundström.

  1. 1. Utvecklar aktuella läromedel elevers läsförståelse? En analys av läsförståelseinslagen i tre läromedel för år 3-4

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Maria Persson; Sofie Rundström; Sara Carlsson; [2009]
    Nyckelord :Läsförståelse; läromedelsanalys;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna uppsats är att analysera några läsförståelseläromedel för att se om de tycks vara uppbyggdautifrån aktuell forskning och utifrån kursplanen i svenska. Vi har utgått från tre frågeställningar:1. Vad säger aktuell forskning att läsförståelse innebär? Hur utvecklar man detta hos eleverna?. LÄS MER