Sökning: "Sofie Stensman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Stensman.

  1. 1. “Guys we dont understand, can you use English?” - En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Sofie Stensman; [2019-02-07]
    Nyckelord :Interkulturell Kommunikation; Kulturell Kompetens; hiv; Sydafrika; hälso- och sjukvårdspersonal;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska vilken betydelse kulturella och språkliga skillnader har för kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter som har hiv eller ska hiv-testas.Teori: Kodväxling, Campinha-Bacotes model of cultural competences, identity negotiation theory, kulturell kompetens och cultural accommodation theory. LÄS MER