Sökning: "Sofie Thorsell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofie Thorsell.

 1. 1. Uppåt väggarna- inredning för utveckling : Väggarnas pedagogiska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sofie Gustavsson; Johanna Thorsell; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En familj för livet? : En kvalitativ studie om upplevelser och känslor kring familj och familjetillhörighet hos unga vuxna som avslutat sin familjehemsplacering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Emma Bergdahl; Sofie Thorsell; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka unga vuxnas upplevelser och känslor av familjetillhörighet och stöd efter avslutad familjehemsplacering. Frågeställningarna som rapporten besvarat är hur unga vuxnas familjerelationer såg ut, vilka upplevelser de hade av stöd samt vilka tankar och känslor de hade vid avslutad placering. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt  behandlad med PCI. : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Sofie Thorsell; Maria Lundin Swahn; [2012]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; patient; PCI-behandling;

  Sammanfattning : BAKGRUND:   En   av   de   vanligaste   orsakerna   till   akut   sjukhusvård   i   Sverige   är kranskärlssjukdomar.  Cirka  90%  av  denna  patientgrupp  behandlas  med  en  PCI  (Percutan Coronar  Intervention).  Mycket  få  studier  visar  patienternas  upplevelser  av  denna  sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Att skapa intresse för matematik : År 2-elevers tankar om hur matematik blir ett glädjeämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofie Thorsell; [2011]
  Nyckelord :matematik; motivation; intresse; skola;

  Sammanfattning : Enligt undersökningar som exempelvis TIMSS 2007, NU 03 och PISA 2009 sjunker elevers resultat i ämnet matematik.Då goda resultat har ett tydligt samband med positiva emotioner gentemot ämnet, är det viktigt att skapa intresse ochglädje för att elevernas resultat ska förbättras. LÄS MER