Sökning: "Sofie Tover"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Tover.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning : En undersökning av hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar stora företag

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Louise Abrahamsson; Sofie Tover; [2017]
    Nyckelord :Hållbarhet; Redovisning; Lag 2016:947 om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554 ; Agentteori;

    Sammanfattning : Från och med verksamhetsåret 2017 måste företag, som uppfyller minst två av gränsvärdena: 250 anställda, 175 Mkr balansomslutning och 350 Mkr nettoomsättning, för första gången enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning. Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) grundar sig i ett EU-direktiv som syftar till att skapa transparens och öppenhet hos företagen. LÄS MER