Sökning: "Sofie Wulff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Wulff.

  1. 1. Kommer förskoleklassen bli den nya ettan? : En kvalitativ studie om att lärare befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

    Författare :Sofie Wulff; Emma Uthas; [2018]
    Nyckelord :Förskoleklass; gränsland; obligatorisk förskoleklass; övergångar; lek;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att vinna kunskap om hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar övergången mellan förskola och förskoleklass. Fokuset har varit på möjligheter och hinder lärarna upplever vid övergången mellan förskola och förskoleklass, lärarnas uppfattningar kring leken för barn och elever samt vilka eventuella konsekvenser lärarna anser det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk. LÄS MER