Sökning: "Sofie Zettergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Zettergren.

 1. 1. Borttagandet av behörighetsskillnaden mellan auktoriserade och godkända revisorer med revisorsexamen : En studie om lagändringens genomslagskraft och om professionens, organisationens och individens förändringsbenägenhet har påverkat omfattningen av genomslagskraften 

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Wallentinsson Geijstedt; Sofie Zettergren; [2010]
  Nyckelord :Behörighetsskillnad; Auktoriserade revisorer; Godkända revisorer med revisorsexamen; Revisorslag 2001:883; Förändringsbenägenhet;

  Sammanfattning : I denna uppsats har genomslagskraften av den revisorslag som trädde ikraft år 2002, vilken medförde ett borttagande av behörighetsskillnaden mellan auktoriserade och godkända revisorer med avlagd revisorsexamen, studerats. För att förklara omfattningen av lagändringens genomslagskraft har även professionens, organisationens och individens förändringsbenägenhet undersökts. LÄS MER

 2. 2. Uppfyllande av jämförbar fastighetsvärdering i den externa redovisningen : En studie om tillämpning av IASBs föreställningsram och IAS 40

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Zettergren; Nathalie Gillenfalk; [2009]
  Nyckelord :jämförbarhet; IAS 40; IASBs föreställningsram;

  Sammanfattning : InledningFrån att värdera förvaltningsfastigheter till avskrivet anskaffningsvärde öppnades 2005 möjligheten för fastighetsbolag att välja mellan att värdera fastighetsbeståndet till avskrivet anskaffningsvärde eller till verkligt värde. IASBs föreställningsram har som kvalitetskrav att redovisningen skall vara jämförbar mellan bolag. LÄS MER