Sökning: "Soft Law"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Soft Law.

 1. 1. Hur påverkas dressyrhästen av ridning på kandar? : Fysiska skador och psykiska belastningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Therese Nordin; [2019]
  Nyckelord :kandar; dressyr; bettrelaterade munskador; hästens välfärd; FEI;

  Sammanfattning : Double bridle is widely used in the sport dressage, and according to the FEI and the Swedish competition regulations (II) is it a requirement to use in the Grand Prix and within the championship classes. With this essay I want to investigate how riding on double bridle can affect the horse physically and mentally. LÄS MER

 2. 2. Game mechanics, Role play, and Narrative - Critically learning values through games

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Öhman; [2019]
  Nyckelord :Role-playing games; Simulation; Narratology; Game-based learning; Convention of the Rights of the Child; Table top role-playing games; Immersion;

  Sammanfattning : In 2018, the Swedish Parliament decided to make the UN Convention on the Rights of the Child a civil law, which will be implemented in the year 2020. The consequences of the decision are not unproblematic. LÄS MER

 3. 3. Vem är personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning? - En studie i räckvidden för definitionen av (gemensamt) personuppgiftsansvarig.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kimmy Ränzlöw; [2019]
  Nyckelord :dataskyddsförordningen; förordning 2016 679; GDPR; General Data Protection Regulation; dataskyddsdirektivet; direktiv 95 46 EG; personuppgiftsansvarig; bestämmer; ändamål; medel; registeransvarig; gemensamt; personuppgifter; behandling; register; personuppgiftsbiträde; tjänstelevererande; mellanhand; mottagare; tredje part; controller; processor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning För ganska exakt ett år sedan, den 25 maj 2018, började dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), allmänt känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, tillämpas i hela EU. Förordningen kom inte som någon överraskning utan har varit i kraft sedan den 25 maj 2016 och är baserad på det äldre dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, som varit gällande från 1995 och implementerad i svensk lagstiftning sedan 1998 genom personuppgiftslagen (1998:204). LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av ändrade förhållanden i den svenska avtalsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ludvig Bodelsson; [2019]
  Nyckelord :Law; Business Law; Avtalsrätt; ändrade förhållanden; omförhandling; omförhandling av avtal; avtal; svensk avtalsrätt; contract law; allmän avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Grundprincipen att "avtal ska hållas" är en central del i avtalsrätten. Frågan gällande ändrade förhållanden och dess inverkan på avtal har därför länge varit ämne för diskussion. I en långvarig avtalsrelation är det svårt att förutse risken för förändringar som kan drabba avtalet och avtalsrelationen. LÄS MER

 5. 5. EUs globala strategi – ett regionalt säkerhetsprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aina Boris; [2019]
  Nyckelord :The European Union; foreign- and security policy; civil power; normative power; hard power; A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a discourse theoretical analysis of the European Unions foreign- and security policy. I use a discourse theoretical method inspired by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe and use their concepts of nodal points, elements, moments and chains of equivalence. LÄS MER