Sökning: "Sollentuna kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Sollentuna kommun.

 1. 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I OFFENTLIG SEKTOR En studie om samverkans förutsättningar inom arbetsmarknadsprojektet Etableringslyftet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ava Mahmoudi; [2019-04-09]
  Nyckelord :Samverkan; Collaborative Governance; samverkansprojekt; arbetsmarknadsinsatser; nyanlända;

  Sammanfattning : Samverkan i den offentliga sektorn, mellan kommuner och mellan statliga myndigheter, och också mellan statliga myndigheter och kommuner har blivit ett allt vanligare sätt att lösa samhälleliga utmaningar på. Den s.k. LÄS MER

 2. 2. Igelbäckens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Delal Sari; [2018]
  Nyckelord :fosfor; kemiska analyser; transport;

  Sammanfattning : Igelbäcken är ett 10 kilometer långt vattendrag i nordvästra Stockholm, som börjar i Säbysjön iJärfälla kommun. Vattnet passerar Sollentuna, Sundbyberg, Stockholm och Solna där den rinnerut i Edsviken. Bäcken rinner förbi industrier, bebyggelse och vägar. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelser av arbetet med stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Carlsson; Rebecka Wallroth Nordlander; [2018]
  Nyckelord :stödinsatser; särskilt stöd; extra anpassningar; samarbete; lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka arbetet med stödinsatser på en grundskolan utifrån ett lärarperspektiv. Med hjälp av en kvalitativ metodansats bestående av intervjuer samlades empirisk data in för att svara på frågeställningarna: 1. Hur går arbetet med stödinsatser till på skolan?, 2. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie av riktlinjer vid två kommuners användning av Facebook : Karlstads kommun vs. Sollentuna kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Malin Fonad; [2018]
  Nyckelord :Riktlinjer; Facebook; E-delegationen; sociala medier; kommuner; Karlstads kommun; Sollentuna kommun;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier i kommuner har märkbart ökat de senaste åren. Detta då de insett att det är en möjlighet att sprida sin information, starta diskussioner och få feedback genom en medborgardialog. LÄS MER

 5. 5. Handläggningstid er för bygglovsprövningar : En studie om problemet, orsakerna och lösningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Max Rinaldo; [2018]
  Nyckelord :Building permit; Plan- och bygglagen; Processing time; shorter processing times; Bygglov; Plan- och bygglagen; handläggningstid; kortare handläggningstider;

  Sammanfattning : Under årens lopp har handläggningstiderna för bygglov tagits upp i flera propositioner och utredningar. Den senaste stora förändringen av plan- och bygglagen kom 2011 och innebar en tidsfrist för bygglov på tio veckor, med möjlighet till en förlängning på ytterligare tio veckor. LÄS MER