Sökning: "Solveig Lund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Solveig Lund.

  1. 1. Ledarstilens betydelse för kreativa organisationsklimat och arbetsrelaterad känsla av sammanhang

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Magdalena Brossing; Solveig Sjövall; [2011]
    Nyckelord :känsla av sammanhang på arbetet; kreativt organisationsklimat; ledarstil; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this thesis was to examine the relationship between leadership style and creative organizational climate. The aim was also to examine the relation between leadership style and work-related sense of coherence. LÄS MER