Sökning: "Solveig White"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Solveig White.

  1. 1. Matematik – en svartvit skiss eller ett färgstarkt konstverk : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av vad elevers tilltro till lärande i matematik innebär och hur den främjas.

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Solveig Carlsson; Malin MolidSvenningsson; [2008]
    Nyckelord :mathematics; confidence; desire; variation; understanding; matematik; tilltro; lust; variation; förståelse;

    Sammanfattning :  Syftet med denna kvalitativa studie, utifrån en fenomenografisk ansats, var att beskriva lärares uppfattningar av vad elevers tilltro till eget tänkande och egen förmåga att lära matematik innebär och hur de gör för att främja detta. Datainsamlingen bestod av intervjuer med lärare från förskoleklass till och med år sex. LÄS MER