Sökning: "Solveiga Amin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Solveiga Amin.

  1. 1. En studie om mångkulturalism, interkulturalism, socialt kapital och utanförskap

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Solveiga Amin; [2019-03-19]
    Nyckelord :socialt kapital; arbete; klass; kultur; etnicitet; ideologi; utanförskap; mångkulturalism; interkulturalism;

    Sammanfattning : Inledning: 2011 förklarade regeringscheferna för de tre största EU- länderna Merkel, Sarkozyoch Cameron mångkulturalismen död. Europeiska kommissionen och Europarådet ett projektinitierade Intercultural Cities (ICC). LÄS MER