Sökning: "Somaliska jämföra språk med svenska"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Somaliska jämföra språk med svenska.

 1. 1. Perception och produktion av intonation och rytm hos barn med flerspråkig bakgrund : Testning med ITAP

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Maja Bjuggren; Emmy Hadvall; Linda Nordenberger; [2010]
  Nyckelord :prosodi; barn med flerspråkighet; icke-språkligt test; ITAP; perception; produktion;

  Sammanfattning : Prosodi varierar mellan olika språk och innefattar det talade språkets rytm, melodi och dynamik. Flerspråkighet blir allt vanligare i det svenska samhället, vilket gör det viktigt att studera flerspråkighet ur ett logopediskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fonologi och rättskrivning hos flerspråkiga barn i årskurs två

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Louise Bengtsson; Pia Sjölund; [2010]
  Nyckelord :Språktypologi; fonologi; nonsensord; rättskrivning; flerspråkighet;

  Sammanfattning : För att kunna läsa och skriva behöver barn både kunna diskriminera mellan olika fonem och sätta ihop dessa till en helhet i enlighet med målspråkets regler. Då olika språk har olika språktypologier var det ena syftet att jämföra hur fonologisk produktion och skrivning av svenska språket kunde skilja sig hos barn i årskurs två med arabiska och somaliska som modersmål med en svensk kontrollgrupp som hade svenska som modersmål. LÄS MER