Sökning: "Somatic Care"

Visar resultat 16 - 20 av 238 uppsatser innehållade orden Somatic Care.

 1. 16. Personer med psykisk sjukdom och deras upplevelse av bemötande inom den somatiska vården : -En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Göran Nilsson; Leo Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; bemötande; stigma; holistiskt synsätt; kommunikation; åsidosatt; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Psykisk sjukdom är vanligt förekommande i samhället,  enligt flera studier relaterat till både samsjuklighet och kortare livslängd. Många personer med psykisk sjukdom söker också vård sent. LÄS MER

 2. 17. Att vårda patienter med psykisk ohälsa : Sjuksköterskors upplevelser inom somatisk hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Myra Larsson; Amanda Hofmeister; [2019]
  Nyckelord :Caring relationship; Comorbidity; Mental Illness; Qualitative; Stigma; Kvalitativ; Psykisk sjukdom; Samsjuklighet; Stigma; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och är den främsta orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Patienter med psykisk ohälsa har troligtvis ett större behov av somatisk vård än andra grupper i befolkningen, då många lever med samtidig fysisk ohälsa. LÄS MER

 3. 18. Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Karolina Palm; Cecilia Saltin; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; psykisk ohälsa; somatisk vårdenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Människan består av psyke och kropp och dessa påverkar varandra. Att ha en somatisk sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa, exempelvis depression, som i sin tur kan föra med sig somatiska symtom. Psykisk ohälsa kan göra att somatiska besvär upplevs, utan att det finns någon bakomliggande somatisk sjukdom. LÄS MER

 4. 19. När psykiatri möter somatik : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av vården vid samsjuklighet inom psykiatrisk heldygnsvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Broberg; Lotten Hesselgård; [2019]
  Nyckelord :caring; comorbidity; nursing; psychiatric; somatic; omvårdnad; psykiatri; samsjuklighet; sjuksköterskor; somatik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då patienter med psykisk sjukdom har ökad risk att utveckla somatiska sjukdomstillstånd ökar även det somatiska omvårdnadsarbetet inom psykiatriska heldygnsvård. Detta ställer ökade krav på kunskap hos sjuksköterskor inom psykiatriska heldygnsvården att möta somatiska sjukdomstillstånd och samsjuklighet. LÄS MER

 5. 20. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta efterlevande vid plötsliga dödsfall

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Lundquist; Malin Westerling; [2019]
  Nyckelord :Plötslig död; Akutsjukvård; Bemötande; Efterlevande; Sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor på en akutmottagning ställs ofta i situationer där de möter efterlevande. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står det om hur sjuksköterskor ska främja hälsa och bota eller lindra sjukdom, men ingenting om hur sjuksköterskor ska agera när döden är ofrånkomlig. LÄS MER