Sökning: "Somatic Care"

Visar resultat 6 - 10 av 238 uppsatser innehållade orden Somatic Care.

 1. 6. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 2. 7. Konsten att se & höra det som inte syns eller sägs : - sjuksköterskors erfarenheter av att upptäcka psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Annelie Evysdotter; [2019]
  Nyckelord :Mental illness. Stigmatizing. Primary care. Personcentred-care. Knowledge; Psykisk ohälsa. Stigmatisering. Primärvård. Personcentrerad vård. Kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att upptäcka psykisk ohälsa kan vara en utmaning då stigmatisering kring psykisk ohälsa är utbrett. De besvär som kan förekomma vid psykisk ohälsa kan vara diffusa och det kan vara svårt att upptäcka den psykiska ohälsan. Vårdcentralen ofta är den verksamhet personer med psykisk ohälsa vänder sig till för att få hjälp. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom somatiskt sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Langberger Fröström; Alexandra Settervik; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Encounter; Suicidal patient; Somatic Care; Non-psychiatric care; Sjuksköterska; Erfarenhet; Upplevelse; Möte; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Den enskilt största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Det är en frekvent förekommande anledning till akut vård, vilket innebär att sjuksköterskor utanför den psykiatriska vården möter dessa patienter. LÄS MER

 4. 9. Sjuksköterskors attityder inom somatisk vård gentemot personer med psykisk ohälsa : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Viktor Eriksson; Rasmuz Zachlund; [2019]
  Nyckelord :Stigmatizing; Nurses education; Attitudes; Nurse-patient relations; Stigmatisering; Sjuksköterskors utbildning; Attityder; Sjuksköterska-patient relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen idag visar att psykisk ohälsa ökar globalt. I samhället kan vi se en stigmatiserande och diskriminerande attityd gentemot personer med psykisk ohälsa. Det framgår att denna patientgrupp har ett större behov av vård men att de känner sig orättvist bemötta och behandlade inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 10. Personcentrerad vård inom psykiatrisk slutenvård:en uppföljning av indikatorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hellgren; Liisa Strömer; [2019]
  Nyckelord :In-patient care; Person-centered care; Psychiatry; Personcentrerad vård; Psykiatri; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård (PCV) används allt oftare inom såväl somatisk som psykiatrisk vård, med övervägande positiva effekter för individen. Kliniska studier pågår men ett annat sätt att utvärdera arbetssättet är att följa hur indikatorer från patientregister utvecklas efter införande. LÄS MER