Sökning: "Somaya Ghanem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Somaya Ghanem.

  1. 1. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Somaya Ghanem; [2022]
    Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

    Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER