Sökning: "Somaya Zawari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Somaya Zawari.

  1. 1. Hur sjuksköterskan kan främja föräldrarnas välbefinnande i vården av deras barn på sjukhus – en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Hannah Hermansson; Somaya Zawari; [2021-03-18]
    Nyckelord :Barn som vårdas på sjukhus; bemötande; delaktighet; familjecentrerad vård; föräldrar; stöd;

    Sammanfattning : BAKGRUND: I dagens barnsjukvård har föräldrarna en större roll än någonsin och de får oftast stanna med barnet under hela vårdtiden. När barn blev inskrivna i sjukvården kunde föräldrar känna stor osäkerhet och rädsla, därför var ett bra bemötande och god kommunikation från sjuksköterskan viktigt samtidigt som familjecentrerad vård bör bedrivas. LÄS MER