Sökning: "Somayeh Kazemi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Somayeh Kazemi.

  1. 1. Könsroller i läroboksdialoger: en granskning av tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Rebecca Vikingsson; Somayeh Kazemi; [2020-09-15]
    Nyckelord :performativitetsteori; läroböcker i engelska; jämställdhet; kön genus; läroboksdialoger; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om jämställdhetsfrågan i läroböcker i engelska. Med Judith Butlers performativitetsteori som utgångspunkt har vi granskat dialoger i tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 som används i svenska skolor: What’s Up?, Awesome och Wings. LÄS MER