Sökning: "Somkhuan Sasuwan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Somkhuan Sasuwan.

  1. 1. Att hantera det dagliga livet som anhörig till en person drabbad av schizofreni : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Minelle K Phromloka; Somkhuan Sasuwan; [2017]
    Nyckelord :Schizophrenia; Relatives; Experiences; Burden; Managing; Schizofreni; Anhöriga; Erfarenhet; Börda; Hantering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en psykossjukdom som påverkar både personen som drabbas och dennes anhöriga. Den drabbade har ofta svårt att leva ett normalt liv och behöver stor omsorg. Anhöriga som har rollen som primär vårdare kan behöva vara i ständig beredskap att ge stöd och hjälp. LÄS MER