Sökning: "SonTek-IQ Plus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden SonTek-IQ Plus.

  1. 1. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Isak Spett; [2021]
    Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

    Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER