Sökning: "Sonia Kamrani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonia Kamrani.

  1. 1. Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Amanda Schreiber; Sonia Kamrani; [2022-02-16]
    Nyckelord :Isärhållande mellan könen; chefskap; kvinnlig karriär; maktstrukturer; självdisciplin; normaliseringsprocess;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. LÄS MER