Sökning: "Sonja Adelbratt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonja Adelbratt.

  1. 1. Elevstyrets påverkan på gymnasieelevers lärandemiljö - en fallstudie på Ale gymnasium.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sonja Adelbratt; Alexander Jedenius; [2009]
    Nyckelord :Elevstyre; demokrati; Ale gymnasium; sociokulturel;

    Sammanfattning : Under åren 1997-006 genomförde ett 40-tal gymnasieskolor, däribland Ale gymnasium, enförsöksverksamhet med elevmajoritet i skolornas lokala styrelse. Den nuvarande regeringenvalde att inte förlänga tiden för försöksverksamheten. LÄS MER