Sökning: "Sophia Dalenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Dalenius.

  1. 1. Lek på förskolan ur ett genusperspektiv : En observations- och intervjustudie av sex pedagogers åsikter och bemötande av pojkars och flickors lek

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Sophia Dalenius; Erika Dröscher; [2011]
    Nyckelord :Förskolepedagogik; lek; genus; styrning; förskola.;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att undersöka pedagogernas syn på lek ur ett genusperspektiv. Vi vill veta vad pedagogerna anser att lek är och om de ser någon skillnad i pojkar och flickors val av lekar och om de själva anser att de styr flickor eller pojkars lek mest. LÄS MER