Sökning: "Sophia Frimpong"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Frimpong.

  1. 1. Patienters upplevelser av hälsa efter en Gastric bypass operation : En allmän litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Åsa Svensson; Sophia Frimpong; [2022]
    Nyckelord :Fetma; Gastric bypass; hälsa; patientupplevelse; övervikt.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat dramatiskt under de senaste åren och idag ett problem både nationellt och globlt. Vid svår fetma och övervikt görs olika kiruriska ingrepp. gastric bypass är ett av de vanligaste ingreppen som görs i Sverige. Det sker förändringar i personens levnadsvanor efter ingreppet. LÄS MER