Sökning: "Sophia Holmberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sophia Holmberg.

 1. 1. Hinder eller möjlighet? : En studie om lärares resonemang kring sin undervisning i en klass där elever med funktionsnedsättning finns.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Lindström; Sophia Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Makt; ramfaktorer; funktionsnedsättning; samarbete; relation; skolledning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en större förståelse för hur lärare resonerar kring sin undervisning där det finns elever med någon form av funktionsnedsättning. För att uppnå syftet med denna undersökning valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vem kan känna sig välkommen i Svenska kyrkans församlingar? : En kvalitativ studie om Svenska kyrkans arbete med hbtq-frågor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sophia Holmberg; [2016]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; HBTQ; heteronorm; Pride; stigma; makt.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to get a picture of how communities in the Swedish church, more precisely in Växjö diocese, work with LGBTQ questions. Furthermore, this study pays attention to the different factors that might have affected this work over the years, and I will also investigate if the work with LGBTQ questions differ between the communities I have picked for this study. LÄS MER

 3. 3. Inkluderad eller exkluderad? : En kvalitativ studie om uppfattningar och upplevelser av inkludering/exkludering, samt funktionsnedsättning i ämnet idrott och hälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Lindström; Sophia Holmberg; [2014]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionshinder; inkludering; exkludering; pedagogens roll; idrott och hälsa; normer; styrdokument.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av hur före detta elever uppfattade och upplevde inkludering/exkludering av funktionsnedsatta elever, speciellt i ämnet idrott och hälsa. Vidare är syftet att få reda på de före detta elevernas tolkningar av begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning samt inkludering/exkludering. LÄS MER