Sökning: "Sophia Köhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Köhlin.

  1. 1. Psykisk ohälsa i samband med cancerdiagnos

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sophia Köhlin; Helena Saeb; [2021-06-28]
    Nyckelord :Cancer; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa; Utbildning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en omtalad sjukdom som ofta förknippas med döden. Sjukdomen är en påfrestande sjukdom som kan förändra människan både fysiskt och psykiskt. Cancerpatienter upplever oftast ett starkt lidande tillsammans med sjukdomen inför och efter de olika behandlingarna mot cancern. LÄS MER