Sökning: "Sophia Löjdqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Löjdqvist.

  1. 1. Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen : En intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Malgorzata Komenda; Sophia Löjdqvist; [2018]
    Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; psykisk ohälsa; kompetens; yrkesroll; psykiatrisk omvårdnad;

    Sammanfattning : Den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatri innehar en specialistkompetens som skapar förutsättningar och möjligheter att kunna stödja och vårda personer med psykisk ohälsa. Syftet med studien är att ta reda på psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen. LÄS MER