Sökning: "Sophia Zettergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Zettergren.

  1. 1. VEM ÄGER RASTEN?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Lise-Lott Johåker; Sophia Zettergren; [2023-10-26]
    Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; infallsvinklar; rastverksamhet; makt; aktörskap;

    Sammanfattning : Många skolor arbetar idag med organiserad rastverksamhet. Trots det finns det inte något skrivet om detta i skolans styrdokument och det är upp till varje skola att utforma denna verksamhet på sitt eget sätt. LÄS MER