Sökning: "Sophie Aleke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sophie Aleke.

 1. 1. Andraspråksutvecklingsarbetet i praktiken : En kvalitativ studie om svenska som andraspråklärares syn på andraspråksutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cejna Demirsoy; Sophie Aleke; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkets roll är centralt för alla människor och det sätter sin prägel på livet för andraspråksindivider, genom att det påverkar deras möjlighet att komma in i samhället. Detta gör att svenska som andraspråksundervisningen blir jätteviktig för dessa individer, eftersom det är först där språkutvecklingen kan befrämjas(Skolverket, 2019, s. LÄS MER

 2. 2. Lättläst skönlitteratur : Lärares resonemang kring den lättlästa litteratur för vuxna andraspråkselevens läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Sophie Aleke; [2020]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk. kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skollagen (2010:800, kap 20, 4§) uttrycker att elever med svenska som andraspråk ska ges möjlighet att utveckla en språklig kompetens inom svenska språket vilket följas av förmågor inom både läsandets och skrivandets konst. Lärarens uppdrag är att ge eleven verktygen till att skapa och utveckla dessa kompetenser som behövs för att eleven ska kunna delta i det demokratiska samhället. LÄS MER