Sökning: "Sophie Herzén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophie Herzén.

  1. 1. Personlig men inte privat : En kvalitativ studie om socialsekreterares förhållningssätt till sin profession

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

    Författare :Mathias Ljunggren; Sophie Herzén; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim for this study is to examine how social workers in form of social secretaries of the adult unit of the social service in Sweden balance the role as individual person and professional in their daily work. The purpose of the study is also to investigate how social secretaries balance their own values and at the same time have to align with the guidelines of the organization. LÄS MER