Sökning: "Sophie Janulf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sophie Janulf.

 1. 1. Att implementera en handlingsplan : En kvalitativ studie om förändringsprojekt i kommunal verksamhet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sophie Janulf; [2019]
  Nyckelord :Directional complexity; technical complexity; change projects as processes; Drivkraftskomplexitet; teknisk komplexitet; förändringsprojekt som processer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att generera kunskap om vad som påverkar förändringsprojekts utfall, genom att studera kommunalt anställdas upplevelser av att ansvara för interna förändringsprojekt. Studien är ett försök att belysa förändringsprojekt sett som processer som drivs med hjälp av projektlogik, för att ytterligare förstå svårigheter och möjligheter i kommunala projektsammanhang. LÄS MER

 2. 2. Att bära hijab : En kvalitativ studie om slöjans betydelse för identitet och självpresentation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sophie Janulf; [2017]
  Nyckelord :Veil; hijab; identity; impression control; power and resistance; Slöja; hijab; identitet; intrycksstyrning; makt och motstånd;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how women, having migrated from a Muslim country to Sweden, reason about their veiling – why do they wear the veil and what meaning does the veil have for them? The veiling custom has become the subject of a heated and polarized debate in Sweden. But where are the veiled women given space to speak, and why are they not involved more in a debate that most of all concern them?                                                                                                                                    Four women from Syria, now living in Sweden, participated in this interview study. LÄS MER