Sökning: "Sophie Romild"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophie Romild.

  1. 1. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Sophie Romild; [2017]
    Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

    Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER