Sökning: "Sophie Vestin Sohlman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophie Vestin Sohlman.

  1. 1. Arbetsterapeutiska interventioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering efter förvärvad hjärnskada : - en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Cornelia Lindman; Sophie Vestin Sohlman; [2018]
    Nyckelord :arbetsterapi; arbetslivsinriktad rehabilitering; förvärvad hjärnskada; återgång i arbete;

    Sammanfattning : I dagsläget finns få arbetsterapeuter inom företagshälsovården och arbetslivsinriktad rehabilitering är inte prioriterat av hälso- och sjukvård. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner vid arbetslivsinriktad rehabilitering vid återgång till arbete efter förvärvad hjärnskada samt beskriva resultat av dessa. LÄS MER