Sökning: "Sophisticated capital budgeting techniques"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sophisticated capital budgeting techniques.

 1. 1. Val av kapitalbudgeteringstekniker : en studie om hur socioemotional wealth påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Lina Börjesson; Rebecka Rutersten; [2019]
  Nyckelord :Family firm; socioemotional wealth; capital budgeting techniques; sophisticated capital budgeting techniques; non-sophisticated capital budgeting techniques; investment; Familjeföretag; socioemotional wealth; kapitalbudgeteringstekniker; sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker; osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker; investeringar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur socioemotional wealth (SEW) påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom små och medelstora svenska familjeföretag. Genom att applicera SEW som ett förklarande koncept för hur familjeföretag agerar vid investeringsbeslut besvaras efterfrågan av att undersöka vad som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker. LÄS MER

 2. 2. Investeringars mål och valet av kapitalbudgeteringstekniker : En studie av medelstora företag med humankapital som betingad faktor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Kim Eriksson; Lovisa Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Capital budgeting techniques; Decisionmakers; Human capital; Medium-sized companies; Shareholders; Stakeholders; Stakeholder theory; Resource-based theory; Quantitative study; Kapitalbudgeteringstekniker; Beslutsfattare; Humankapital; Medelstora företag; Aktieägare; Verksamhetsintressenter; Intressentteori; Resursbaserad teori; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan målet med en investering och en beslutsfattares val av kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag. Vidare har beslutsfattarens humankapital lagts till som modererande faktor för att kontrollera dess påverkan på det generella sambandet mellan målet med en investering och valet av kapitalbudgeteringstekniker. LÄS MER

 3. 3. Kapitalstrukturens påverkan vid val av kapitalbudgeteringsteknik i stora bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Cajsa Lagergren; Emil Persson; [2018]
  Nyckelord :Capital budgeting techniques; Sophisticated techniques; Unsophisticated techniques; Capital structure; Equity; Long-term debt; Short-term debt; Strategic investment; Large Companies; Kapitalbudgeteringstekniker; sofistikerade tekniker; osofistikerade tekniker; kapitalstruktur; eget kapital; långfristiga skulder; kortfristiga skulder; strategiska investeringar; stora bolag;

  Sammanfattning : Studien avser att förklara hur kapitalstrukturen, bestående av eget kapital, kortfristiga skulder och långfristiga skulder påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik inom stora svenska bolag vid strategiska investeringar. Genom Trade Off teorin och Principal Agent teorin formulerades studiens hypoteser. LÄS MER

 4. 4. The good, the bad and the ugly of risk adjustment in the use of capitalbudgeting techniques among Swedish firms. : En kvalitativ studie baserad på svenska aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Mardini; Arnela Saranovic; [2016]
  Nyckelord :Kapitalbudgeteringstekniker; stora företag; SMEs; objektiv riskjsutering; subjektiv riskjsutering; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att skapa förståelse för hur riskjustering tillämpas vid användandet av kapitalbudgeteringstekniker men även varför bolag riskjusterar subjektivt eller objektivt beroende på företagsstorlek och avsaknaden av informationen om investeringens kassaflöden. Således är forskningsfrågan Hur påverkar informationsasymmetrin kring investeringens kassaflöden riskjusteringen vid användandet av kapitalbudgeteringstekniker?Studiens forskningsstrategi har en induktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. SME företagens tillvägagångssätt för investeringsbedömningar och val av finansiering : analys av de bakomliggande resonemangen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anel Delic; David Razarian; [2015]
  Nyckelord :SME; kapitalbudgeteringsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för SME företagens val av finansiering och val av kapitalbudgeteringsteknik.  Vidare är syftet att se hur finansieringsvalet och valet av kapitalbudgeteringsteknik förhåller sig till varandra. LÄS MER