Sökning: "Soudabeh Asadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Soudabeh Asadi.

  1. 1. Sjuksköterskans omvårdnad för att minska aggressivitet hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Soudabeh Asadi; [2018]
    Nyckelord :Demens; Geriatrik; Aggressivitet; Omvårdnad; BPSD; Vårdmiljö;

    Sammanfattning : Demenssjukdom är en av de största framtida sjukdomarna. 30 procent av inlagda patienter över 65 år lider av demenssjukdom. Medellivslängden ökar eftersom gruppen äldre ökar, vilket medför att även antalet personer med demenssjukdom ökar för varje år. LÄS MER