Sökning: "Soudabeh Tafazoli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Soudabeh Tafazoli.

  1. 1. Sjuksköterskans roll i psykiatrisk vård i Sverige ur ett historiskt perspektiv : – en deskriptiv litteraturstudie med kvalitativ ansats

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet/VårdvetenskapInstitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskapVårdvetenskap

    Författare :Susanna Johansson; Soudabeh Tafazoli; [2009]
    Nyckelord :Caring; experience; historical; psychiatric nursing; Sweden; Historisk; psykiatrisk omvårdnad; Sverige; upplevelser; vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kunskapen om sjuksköterskans roll i psykiatrisk vård ur ett historiskt perspektiv, är begränsad. Beskrivningen av den psykiatriska omvårdnaden är sparsam, det är därför viktigt att belysa sjuksköterskans omvårdnadsroll i den psykiatrihistoriska utvecklingen i Sverige. LÄS MER