Sökning: "Sound reduction index"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sound reduction index.

 1. 1. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER

 2. 2. Ljudexponering vid användning av hörselskydd med intern kommunikation

  Master-uppsats, KTH/Teknisk akustik

  Författare :Hampus Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish armed forces, Försvarsmakten (FM), is the governing body in charge of defending the sovereignty of Sweden. In FM, a large part of the personnel is exposed to high levels of noise as part of their work with machines and weaponry. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av standard EN 1793–6:2012 för att undersöka bullerskyddsskärmars effektivitet in-situ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Andrea Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :EN 1793-6:2012; noise; noise barriers; road traffic noise reducing devices; sound insulation; sound insulation index; sound reduction; Buller; bullerskyddsskärmar; EN 1793–6:2012; ljudisolering; ljudisoleringsindex; ljudreducerande enheter; ljudreduktion;

  Sammanfattning : Bullerskyddsskärmar används för att reducera buller från väg- och spårtrafik. Syftet med examensarbetet var att utvärdera standard EN 1793–6:2012, en mätmetod för att undersöka bullerskyddsskärmars effektivitet in-situ med avseende på ljudisoleringen. LÄS MER

 4. 4. Luftljudsisolering av skiljevägg med lättregelstomme

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patric Johansson; Fabian Petersson; [2017]
  Nyckelord :Byggakustik; Reduktionstal; Fältmätning; Lutfljudsisolering;

  Sammanfattning : Arbetet inleds med grunläggande teori för byggnadsakustik. En litteraturstudie genomförs för att ta fram förbättringsalternativ för ett antal konstruktionsdelar för två valda mätobjekt. Efter utförd fältmätning beräknas sammansatt reduktionstal av skiljevägg utifrån uppmätta och utgivna värden. LÄS MER

 5. 5. Direktljud genom olika friskluftsventiler och dess påverkan på boendekvalitén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Rebecca Hellgren; Rana Holmström; Karin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Friskluftsventil; Akustik; Reduktionstal; Ljudfältmätning; Luftljudsisolering; Efterklangstid; Ljudtransmission; Boendekvalité;

  Sammanfattning : A survey is conducted to link sound reduction index with human experiences, the survey shows that the majority of residents value silence in their homes. About one in five residents hear that sound enters their home via the fresh air vents and is willing to pay for a soundproof fresh air vents. LÄS MER