Sökning: "Sound"

Visar resultat 26 - 30 av 1988 uppsatser innehållade ordet Sound.

 1. 26. Ljudreduktion hos ventilationsdon; Ingenjörsmässig beräkningsmetod för uppskattning av ljudreduktion hos ventilationsdon

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Michaela Söderström; Lisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal faktorer som påverkar arbetsmiljö och en viktig aspekt är ljudmiljön. För att sträva efter en behaglig ljudnivå och undvika buller finns det många lösningar; ljudisolera väggar, alternativt montera absorbenter. I kontorslandskap kan överhörinng via ventilationssystem vara ett problem. LÄS MER

 2. 27. ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Eric Lundgren; Josef Algotsson; [2019]
  Nyckelord :Electrified roads; smart roads; induction; conduction; piezoelectricity.; Elvägar; smarta vägar; induktion; konduktion; piezoelektricitet.;

  Sammanfattning : För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. LÄS MER

 3. 28. Mechanical properties of SiC nanowires with polytypes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anders Vesti; [2019]
  Nyckelord :atomistic modeling; nanowires; molecular dynamics; simulation; SiC; silicon carbide; fracture behavior; nanomechanics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this report, we model the mechanical properties and fracture behavior of SiC nanowires with different polytypes using Molecular Dynamics (MD) simulations. The mechanical properties investigated are the Young’s modulus, the maximum tensile stress and the fracture strain. The three polytype tested are SiC (3C), (2H) and (4H). LÄS MER

 4. 29. An IoT Solution for Urban Noise Identification in Smart Cities : Noise Measurement and Classification

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Yasser Alsouda; [2019]
  Nyckelord :urban noise; sound pressure level SPL ; internet of things IoT ; machine learning; support vector machine SVM ; k-nearest neighbors KNN ; bootstrap aggregating Bagging ; random forest; mel-frequency cepstral coeffi-cients MFCC ;

  Sammanfattning : Noise is defined as any undesired sound. Urban noise and its effect on citizens area significant environmental problem, and the increasing level of noise has become a critical problem in some cities. Fortunately, noise pollution can be mitigated by better planning of urban areas or controlled by administrative regulations. LÄS MER

 5. 30. The green wedges of Stockholm - past, present and future : Development over time, changes in distribution and inclusion in urban planning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Frida Orveland; [2019]
  Nyckelord :green wedges; urban planning; sustainable development; nature protection; resilient cities; gröna kilar; hållbara städer;

  Sammanfattning : With an increasing urban population, urban areas around the world face great challenges in sustaining its inhabitants without losing its natural values. Fragmentation of the urban green areas is inevitable, causing the biodiversity to decline and the ecosystem services to weaken. LÄS MER