Sökning: "Soundscape"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet Soundscape.

 1. 1. Tyst stad : En studie om god ljudmiljö och blandstad vid planeringen av högljudda kulturaktiviteter

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Wallenius Kral; [2023]
  Nyckelord :soundscape; environmental noise; figure-ground; hi-fi; lo-fi; ljud; stadsplanering; planering; fysisk planering; buller; blandstad; kulturaktiviteter;

  Sammanfattning : I Stockholm pratades det om klubbdöden under 2019 eftersom flera högljudda kulturaktiviteter behövt stänga i innerstaden. Den huvudsakliga anledningen var konflikter mellan boende och kulturaktiviteter om bullerstörningar som naturligt uppstår när människor ska bo, verka och leva i en tät blandstadsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Kulturljudzon Sofielund, Malmö: : a study on the residents’ auditory perception

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Amanda Schmidt; [2023]
  Nyckelord :noise perception; soundscape; kulturljudzon; mixed-use city; urban environment; landscape architecture; environmental psychology;

  Sammanfattning : To become better at planning vibrant mixed-use cities, we need to know more about soundscapes and noise perception in urban environments. The development towards culture being pushed out from the cities lead to the creation of a kulturljudzon in Malmö, where culture and industry sounds are allowed to exist almost unrestricted. LÄS MER

 3. 3. Soundscapes i Rosendal

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Vogel; [2023]
  Nyckelord :soundscape; ljudlandskap; ljudgestaltning; ljud; buller;

  Sammanfattning : Ljud är en viktig upplevelsemässig aspekt i landskapet. Ljud inom landskapsarkitekturen tenderar dock att underprioriteras i förhållande till visuella aspekter. Traditionellt handlar design gällande ljud i landskapet om att reducera ljud, då problematiken kring buller i städer är ständigt närvarande och kan leda till hälsoproblem. LÄS MER

 4. 4. Att sjunga i storband på lika villkor : En undersökning i att uppnå blend med rösten som icke-solistiskt instrument

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Maja Svantesson; [2023]
  Nyckelord :Voice mapping; big band; vocal blend; composition; jazz;

  Sammanfattning : In this thesis I’ve explored my voice as an instrument in the big band’s different sections. Through many years I’ve experienced that I lack tools around how to approach singing in big bands. I often ask myself if my voice stands out in the soundscape or if it’s blending and becomes a part of the sections in the big band. LÄS MER

 5. 5. Sonic Brand Malmö : - En analys av Malmö stads ljudidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Martin Roos; [2023]
  Nyckelord :Audio branding; Brand; Place branding; Sonic branding; Soundmark; Soundscape; Malmo; Ljudvarumärke; Ljudidentitet; Ljudlandskap; Ljudmärke; Platsmarknadsföring; Varumärke; Malmö;

  Sammanfattning : Jag har analyserat Malmö stads ljudidentitet ur flera perspektiv och funnit att de i stort har följt tidigare forskning och vedertagna varumärkesprocesser när de arbetat fram stadens ljudidentitet. I jämförelse med tidigare forskning och branschpraxis saknas dock ett par delar i processen som kan haft betydelse för slutresultatet. LÄS MER