Sökning: "Specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 1209 uppsatser innehållade ordet Specialpedagog.

 1. 1. Vad innebär egentligen en likvärdig utbildning i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Holmberg; Izabella Fernkvist; [2024-02-29]
  Nyckelord :Likvärdig utbildning; Förskola; Systematiskt kvalitetsarbete; Inkludering; Relationer; Resurser; Särskilt stöd; Läroplan; Skollagen; Uppfattningar; Lokala styrningskedja; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka fenomenet likvärdig utbildning och vad sex olika aktörer inom förskolans lokala styrningskedja har för uppfattningar om dess innebörd och hur det förverkligas i praktiken samt vilka faktorer som anses viktiga. Alla aktörer i den lokala styrningskedjan har en stor påverkan på förskolan och därmed vill vår studie ta reda på hur dessa samarbetar och hur de arbetar för att uppnå en likvärdig utbildning inom en och samma kommun. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om specialpedagogiskt arbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Enander; Alexandra Larsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :specialpedagogik; insatser; stöd; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : I enlighet med ”Läroplanen för förskolan” (2018) ska förskolan särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl har behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Vidare ska de barn som har behov av mer stöd och stimulans få detta anpassat utifrån sina individuella behov och förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogers organisatoriska förutsättningar för att arbeta hälso- främjande och förebyggande En kvalitativ intervjustudie om specialpedagogers elevhälsoarbete i den lokala organisationen. -möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Lindkvist; Lisa Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :specialpedagog; hälsofrämjande och förebyggande; organisation; elevhälsa; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur sju specialpedagoger verksamma i skolans lägre åldrar beskriver deras organisatoriska förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Vi vill ta reda på vilka organisatoriska faktorer och arbetsuppgifter som hindrar eller möjliggör det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER