Sökning: "Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla.

 1. 1. Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En fenomenografisk fallstudie om hur kravet om tillgänglighet implementeras i samband med att en ny kommunal förskola byggs i Göteborgs Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bengtsson; Björk Josefin; [2020-03-02]
  Nyckelord :tillgänglighet; fysisk miljö; arkitektur; förskola;

  Sammanfattning : Det råder ingen tvekan om att den svenska förskolan styrs av en utbildningspolitisk vision om en skola för alla. Skollagen (SFS 2010:800), Läroplan för förskolan (2018:50) och UNICEF (2009) är alla styrdokument som befäster barns rättigheter till en tillgängligutbildning. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i en skola för alla : Lärares erfarenheter av den inkluderande pedagogikens utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pia Ordonez; [2019]
  Nyckelord :Elever i behov av stöd; inkludering; skola för alla; lärarnas uppdrag; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på lärarnas upplevelser kring elever i behov av särskilt stöd. Vad som specifikt var intressant var vilka möjligheter och hinder de möter i sitt uppdrag och vilka effekter det blir för lärarna när de ska arbeta utifrån läroplanen. LÄS MER

 3. 3. Speciallärares upplevelser kring hinder och möjligheter i sitt arbete med att stötta elever som hamnat i en läs- och skrivproblematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Eva Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Fenomenologi; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : I dagens svenska skola är det viktigt att eleverna lär sig att läsa och förstå olika texter för att lyckas med sin skolgång. Att lära sig läsa är lätt för en del elever medan andra elever hamnar i svårigheter av något slag. LÄS MER

 4. 4. ”Inkluderande undervisning – livsviktigt för några, men bra för alla” : Rektorers syn på inkludering och deras erfarenheter av ett inkluderingsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Erik Losand; [2018]
  Nyckelord :inkludering; specialpedagogik; specialpedagog; särskild undervisningsgrupp; rektor;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker grundskolerektorers syn på fenomenet inkludering och vilka erfarenheter de har av att ha övergått från specialundervisning i särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) till en inkluderande undervisning. Inkludering är något som förespråkas inom samhället i allmänhet, och i skolan i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Att sätta ord på specialpedagogens uppdrag. Gymnasielärares berättelser om specialpedagogens funktion i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Max Gregerstedt; Caroline Tell; [2018]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Kollegialt lärande; Specialpedagog; Systemteori; KASAM;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gregerstedt Max, Tell Caroline (2018). Att sätta ord på specialpedagogens uppdrag. Gymnasielärares berättelser om specialpedagogens funktion i gymnasieskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER